ผู้บริหาร

นายอนุสรณ์ จำเริญเจือ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/05/2011
ปรับปรุง 28/02/2014
สถิติผู้เข้าชม 482141
Page Views 590200
แลหลังโรงเรียนเก่า
ภาพบริบทโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีงบประมาณ 2556

ประกาศโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

 เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีงบประมาณ 2556

**********************

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน
หนองสอวิทยาคาร ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2546 ลงวันที่  8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 1
34 รายการ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ

   ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และยื่นซองสอบราคาในวันที่ 5-23 เมษายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.30น. ในวันราชการ ณ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 24 เมษายน 2556  ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร เป็นต้นไป โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ในวันเวลาราชการ  ณ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร  โทร 043-884104, 081-8714944

ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศ

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.72 KB
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2556,14:06   อ่าน 1170 ครั้ง